Säännöt

Suomen Koirankasvattajat ry, Lapin alueyhdistys
SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Koirankasvattajat ry, Lapin alueyhdistys
Kotipaikka on Rovaniemi ja toimialueena Lapin lääni

2. Johtokunta
Alueyhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4 muuta varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä

Varsinaisen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi jäsentä. Ensimmäisen kerra erovuoroiset jäsenet määrätään arvalla.
Varajäsenet ja puheenjohtaja valitaan vuosittain.

Johtokunnan toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajat kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

3. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

4. Tilikausi ja tilintarkistus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava tilintarkistajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkistajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta johtokunnalle.

5. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella vuosi-, kannatus-, perhe -ja kunniajäsenellä yksi ääni.

Ellei näissä säännöissä tai laissa ole toisin määrätty, ratkaistaan kaikki asiat yhdistyksen kokouksissa ja johtokunnan kokouksissa avoimella äänestyksellä, mikäli lippuäänestystä ei vaadita, sekä yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänien mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestykessä arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide.

6. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintää 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

7. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat;

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kookouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkistajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio
8. valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

8. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseeen.

Kaikilta muilta osin noudatetaan Suomen Koirankasvattajat ry:n sääntöjä.
Suomen Koirankasvattajat ry:n säännöistä voit lukea SuKoKa ry:n omilta sivuilta.

Mainokset